ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทีมมดงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายวีระพล ปักคำไทย หัวหน้างานอำนวยการ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

17 กันยายน 2561 /

14:23 น.

การประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสัมมาชีพ และขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการศึกษาดูงานพัฒนาการอำเภอ

17 กันยายน 2561 /

13:08 น.