ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

คลังสื่อ