โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศพช.นครราชสีมา >>
วันที่ 27 ม.ค. 2563 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————
🌄 ช่วงเช้า
– ลงทะเบียน
– กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ โดยนายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา
– กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากร ศพช.นคราชสีมา และทีมวิทยากร เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
☀️ ช่วงบ่าย
– บรรยาย หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา
– กิจกรรม พึ่งตนเองวิถีคนเมือง (ต้นไม้โตเร็ว, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) โดยทีมวิทยากร ศพช.นคราชสีมา และทีมวิทยากร เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
🌘 ช่วงค่ำ
– นำเสนอ “หมู่บ้านของฉัน”
– ชมสื่อวิดีทัศน์ “แผ่นดินวิกฤต”

(Visited 1 times, 1 visits today)