โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 28 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา กล่าวต้อนรับทักทายผู้เข้าอบรม
🌄 ช่วงเช้า
– ชมสื่อ “ชีวิตในดิน”
– บรรยาย “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” โดยนายจำรัส เพชรดงไพร เป็นวิทยากร
– กิจกรรมฝึกปฏิบัติ “ห่มดิน, ขุดคลองไส้ไก่”
– บรรยาย “การออกแบบเชิงภูมิศาสตร์สังคมไทย ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ” โดยพระอาจารย์สายชล ขันติธัมโม
☀️ ช่วงบ่าย
– นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม พร้อมเยี่ยมชมการออกแบบพื้นที่จำลอง
– กิจกรรม Work Shop การจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า คน ออกแบบพื้นที่ พร้อมนำเสนอ
– กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฐานเรียนรู้คนรักแม่ธรณี “ปุ๋ยหมักแห้ง, น้ำหมักชีวภาพ”
🌘 ช่วงค่ำ
– กิจกรรมถอดบทเรียน สรุป พร้อมนำเสนอ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————
โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)