โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 29 มกราคม 2563
🌄 ช่วงเช้า
– กสิกรรมยามเช้าลงแปลงปฏิบัติ
– กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ ฐานเรียนรู้ (ฅนรักษ์สุขภาพ, ฅนหัวเห็ด)
☀️ ช่วงบ่าย
– กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ ฐานเรียนรู้ (ฅนเอาถ่าน, ฅนมีน้ำยา)
🌘 ช่วงค่ำ
– กิจกรรมถอดบทเรียน สรุป พร้อมนำเสนอ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————
โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)