โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4

ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 30 มกราคม 2563
🌄 ช่วงเช้า
– กสิกรรมยามเช้า ลงแปลงปฏิบัติ
– บรรยาย “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง” โดย พ่อเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านสวนออนซอน เป็นวิทยากร
☀️ ช่วงบ่าย
– กิจกรรมกลุ่ม “เอามื้อสามัคคี” ประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ (เล็ก แคบ ชัด)
– กิจกรรมกลุ่ม “หาอยู่หากิน”
🌘 ช่วงค่ำ
– ชมสื่อวีดีทัศน์ “การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน, แนวคิดโคกหนองนาโมเดล”
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————
โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)