วันแห่งความรัก ♥️ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษ์โลก

ศพช.นครราชสีมา >>
————————
วันแห่งความรัก ♥️ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่ารักษ์โลก 🌱
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมลงแขก ลงสระ ทำความสะอาดรอบบริเวณสระ และก้นสระ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่เป็นฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเนื่องจากสระไม่สามารถเก็บน้ำได้ ในโครงการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)