โครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้ม กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลวิจัย

วันที่ 25 ก.พ. 2563 นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา อุปมา หัวหน้างานอำนวยการ, ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ ศพช.นครราชสีมา ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้ม กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลวิจัยระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ. 2563 พื้นที่วิจัย อ.นาเชือก, อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
จัดเก็บข้อมูลวิจัย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)