โครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 1 วิธีสนทนากลุ่ม

🗒️ >> ศพช.นครราชสีมา
————————
วันที่ 26 ก.พ. 2563 นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา อุปมา หัวหน้างานอำนวยการ, ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ ศพช.นครราชสีมา ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลการวิจัย ระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ. 2563 พื้นที่วิจัย อ.นาเชือกและ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยจัดเก็บข้อมูลวิจัย แบบสนทนากลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและผู้ที่ร่วมทำงานกับ พช. ณ จังหวัดมหาสารคาม
————————

(Visited 1 times, 1 visits today)