การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

เอกสารแนบ 

  1. หนังสือส่ง NO Gift Policy ให้ส่วนกลาง

  2. ประกาศเจตนารมณ์ กระทรวง ปี 2565

  3. ประกาศเจตนารมณ์ พช. ปี 2565

  4. แบบลงนามรับทราบ

  5. ฟอร์มรายงานการรับของขวัญ

  6. คู่มือ NO Gift Policy

  7. รวมเอกสารแนบทั้งหมด (ข้อ 1- 6)

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)