ประวัติความเป็นมา

             เดิม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา คือ ศูนย์โครงการสารภี ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 บนพื้นที่ 92 ไร่ 3 งาน ณ ตำบลสารภี  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในสมัยนั้น

             ต่อมาอำเภอโชคชัย ได้แบ่งการปกครองออกเป็นอำเภอหนองบุนนาก และเปลี่ยนเป็นอำเภอหนองบุญมาก ในปัจจุบัน โครงการสารภีในสมัยนั้น มีภารกิจในการฝึกอบรม สนับสนุนประชาชนในพื้นที่โครงการด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

             ปี 2540  กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดระบบบริหารภายในกรมฯ ขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหาราชการกรมการพัฒนาชุมชน  โดยจัดพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตขึ้นใหม่ จากเดิม 9 เขต เป็น 12 เขตเพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งเขตการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย อาคารและพื้นที่ของศูนย์โครงการสารภีจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 11 จังหวัดนครราชสีมาภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่11 ในขณะนั้น มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวน 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม และ ศรีสะเกษ

             ปี 2552 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดการแบ่งส่วนการบริหารราชการภายในกรมฯ อีกครั้งหนึ่งตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย มีผลบังคับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 กำหนดให้มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ขึ้นมาแทนศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสถาบันการพัฒนาชุมชน จึงเป็นที่มาของ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาในปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่ ศึกษาวิจัยงานพัฒนาชุมชน การฝึกอบรม และให้บริการ ด้านการฝึกอบรม และงานอื่นๆ ตามที่กรมฯ กำหนด

            ..........การบริหารราชการภายในของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อัตรากำลัง 15 คน มีนายสุวิทย์ เพียนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดการบริหารราชการออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทั่วไป งานสารบัญ  งานพัสดุ งานการเงิน และงานอาคารสถานที่ ฝ่ายศึกษาวิจัยให้คำปรึกษาและพัฒนาวิชาความเป็นเลิศ เฉพาะทาง มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อหารูปแบบวิธีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ และเผยแพร่ผลงานให้ภาคี/องค์กรที่เกี่ยวข้องฝ่ายพัฒนาบุคลากรและบริการงานฝึกอบรม มีหน้าที่ให้บริการด้านงานฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม สนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม องค์กร ภาคีและประชาชน   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่จัดทำระบบสารสนเทศ จัดเก็บและบริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน พัฒนาชุมชน

 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะพื้นที่และบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและบริหารงานฝึกอบรมที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)