ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 6 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับตัวแทนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจากจังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
—————————

(Visited 1 times, 1 visits today)