ประชุมเตรียมความพร้อมขั้นตอนดำเนินงาน การจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 7 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ และทีมที่ปรึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมขั้นตอนดำเนินงาน การจัดอบรมหลักสูตร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)