“พร้อมเรียนรู้ฐานคนเอาถ่าน”

“พร้อมเรียนรู้ฐานคนเอาถ่าน”

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 15 มกราคม 2563 นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายมดงานทำฐานเรียนรู้เตาเผาถ่าน เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)