ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง”

ศพช.นครราชสีมา >>
—————————
วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา คณะเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจ ของแผนการสอน/รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โครงการฝึกอบรม “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)