ปรับปรุงและพัฒนา ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด

ปรับปรุงและพัฒนา ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด 🍄
————————————————
👉 11 พฤศจิกายน 2563 : นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศพช.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับพื้น เทปูน ไว้สำหรับเป็นที่รองรับผู้เข้าอบรม บนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศพช.โคราช

(Visited 1 times, 1 visits today)