ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โคก หนอง นา พช.

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 13 กันยายน  2564

——————————–

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมาย นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวพัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์ นักทรัพยากรบุคคล

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โคก หนอง นา พช. สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดยการสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 10 ครัวเรือนต้นแบบ เพื่อนำข้อมูลการสนทนากลุ่มวิเคราะห์รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย

ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ณ พื้นที่ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)