การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

“ เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ”

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 8 ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น.

——————————–

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

… การนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)   เพื่อเป็นการถ่ายทอด และสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค   ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>> โดยประเด็นในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งนี้ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก งาน งบฯ ระบบ คน และได้ให้รายละเอียดในแต่ละด้านไว้ดังนี้

งาน:ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

1.ฐานข้อมูล :บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่ จปฐ., กชช. 2ค,จัดทำระบบข้อมูล Big Data

2.ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้

2.1  ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่ง

2.3 ส่งเสริมอาชีพศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

2.4 แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

2.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.6 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด

2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2.8พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

2.9สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.10ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

3.ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และผู้นำองค์กรสตรี,ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”, จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล

4.สนองงานสถาบันหลักของชาติ:

4.1 โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษาต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565

4.2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช.

4.3 น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4.4 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

4.5. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์

4.6 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

4.7 งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านงบประมาณแบ่งออกเป็น

1.งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.โครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

3.งบประมาณนวัตกรรมด้านต่าง ๆ

4.งบประมาณนวัตกรรมในเขตพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ด้านระบบ:พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA),ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ,สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

ด้านคน:

-ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

-จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน

-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

-การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

-การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ

-ประเมินผลงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)