ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

“ ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
——————————–
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ชี้แจ้งความเป็นมาของโครงการ ฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสารภี 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ทั้งนี้ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)