ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อย ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 คน จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมวันที่ 3 ดังนี้

ภาคเช้า

  • พัฒนา 3 ขุม พลัง โดย นายสัญชัย แชจอหอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • หลักกสิกรรมธรรมชาติ/ชีวิตในดิน โดย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
  • เคารพธงชาติ/กิจกรรมหน้าเสาธง
  • กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ต่างๆ (คนรักษ์แม่ธรณี, คนรักษ์สุขภาพ, คนเอาถ่าน, คนมีน้ำยา, คนหัวเห็ด) โดย ทีมวิทยกรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ภาคบ่าย

  • กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ต่างๆ (คนรักษ์แม่ธรณี, คนรักษ์สุขภาพ, คนเอาถ่าน, คนมีน้ำยา, คนหัวเห็ด) โดย ทีมวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ภาคค่ำ

  • เคารพธงชาติ/กิจกรรมหน้าเสาธง
  • สรุปบทเรียนฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน โดย นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)