ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 4

ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อย ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 คน จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมวันที่ 4 ดังนี้

ภาคเช้า

  • พัฒนา 3 ขุม พลัง โดย นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวเมธยา ขะจวง นักทรัพยากรบุคคล
  • เคารพธงชาติ/กิจกรรมหน้าเสาธง
  • จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี

ภาคบ่าย

  • จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
  • หาอยู่ หากิน

ภาคค่ำ

  • เคารพธงชาติ/กิจกรรมหน้าเสาธง
  • สรุปกิจกรรมเอามื้อสามัคคีและหาอยู่ หากิน โดย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)