ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วันสุดท้ายของการฝึกอบรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อย ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และมอบแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปปฏิบัติ
โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อย ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 คน จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมวันที่ 5 ดังนี้

ภาคเช้า

  • กตัญญูสถานที่/ทำบุญตักบาตร
  • เคารพธงชาติ/กิจกรรมหน้าเสาธง
  • การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา โดย นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  • ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ/ทำแผนการปฏิบัติงาน โดย ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภาคบ่าย

  • ในหลวงในดวงใจ/ตั้งปณิธาน โดย นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#โคกหนองนา

#โคกหนองนาโมเดล

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)