การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4/2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4/2565

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมีจังหวัดในเขตตรวจราชการ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด 4 ราย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 16 ราย พัฒนาการอำเภอ 88 ราย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย งานตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่เขตตรวจราชการ
โดย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด

… ในโอกาสนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2566 โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
– ลงทะเบียน และชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ
– นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแนะนำพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
– แนวทางการประยุกต์นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรยายโดย นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
– แบ่งกลุ่มรายจังหวัด ระดมสมองสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข จากนั้นระดมสมองวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566
– กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล ” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศพช.นครราชสีมา
#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)