นครชัยบุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565

นครชัยบุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

สำนักตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมีจังหวัดในเขตตรวจราชการ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด 4 ราย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 16 ราย พัฒนาการอำเภอ 88 ราย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย

ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย งานตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่เขตตรวจราชการ

โดย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 ประกอบด้วย

– นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พบปะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อม Wrap Up สรุปทบทวนบทเรียนวันวาน

– นำเสนอผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมการวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด ปี พ.ศ. 2566

… ในโอกาสนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 รายจังหวัด และกล่าวว่า การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน บ่งชี้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ดังนั้น “กรมการพัฒนาชุมชน จึงให้ความสำคัญกับระบบการตรวจราชการ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นในฐานะเป็นระบบประกันคุณภาพการบริการที่หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน พึงมีต่อประชาชน”

 

ณ หอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#ศพช.นครราชสีมา

#SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)