โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

งานอำนวยการ

หัวหน้างานอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

งานวิชาการ

หัวหน้างานวิชาการ

งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

หัวหน้างานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างเหมาบริการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ”

(Visited 1 times, 1 visits today)