โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

 ทองคูณ บุญศร

ผู้อำนวยการ ศพช.นครราชสีมา

รุ่งนภา  อุปมา

หัวหน้างานอำนวยการ

สุวรรณ  มัควรรณ

หัวหน้างานวิชาการ

ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศิรินุช ศิริสุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

กาญจนา  เชิดสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สัญชัย แชจอหอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นาตยา พรหมบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วลัยพร แย้มโคกสูง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นันท์นภัส นามคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปริยาภรณ์ กิ่งโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

วรรณมณี  กลมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกลักษณ์ มหาสุภาพ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

เมธยา  ขะจวง
นักทรัพยากรบุคคล

 

 

พัทธ์ธิดา  บุญญานุสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างเหมาบริการ

สุวัจ  เทพเสนา
พนักงานขับรถยนต์

บุญส่ง  คืนสันเทียะ
พนักงานสถานที่

ละเอียด  สังฆรัตน์
พนักงานสถานที่

เชิง นอกกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นิรันต์  แกรงกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

วิเชียร  เทพเสนา
คนสวน

สถิตย์ ดอกกระโทก
พนักงานทั่วไป

ทนง ดวงกระโทก
พนักงานทั่วไป

วิถี  เทพเสนา
พนักงานทำความสะอาด

นิ้ม ดวงกระโทก
พนักงานทำความสะอาด

พนักงานโคก หนอง นา โมเดล

พนักงานโคก หนอง นา โมเดล

พนักงานโคก หนอง นา โมเดล

พนักงานโคก หนอง นา โมเดล

พนักงานโคก หนอง นา โมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)