โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

 ทองคูณ บุญศร

ผู้อำนวยการ ศพช.นครราชสีมา

กาญจนา เชิดสูงเนิน

หัวหน้างานอำนวยการ

ปัณฑิตา สุขกำเนิด

หัวหน้างานวิชาการ

ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศิรินุช ศิริสุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

สุพรรษา แก้วขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สัญชัย แชจอหอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นาตยา พรหมบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วลัยพร แย้มโคกสูง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปริยาภรณ์ กิ่งโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

วรรณมณี  กลมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

เมธยา  ขะจวง
นักทรัพยากรบุคคล

 

 

พัทธ์ธิดา  บุญญานุสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างเหมาบริการ

บุญส่ง คืนสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

วินัย กลำกลาง
พนักงานสถานที่

ละเอียด  สังฆรัตน์
พนักงานสถานที่

เชิง นอกกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นิรันต์  แกรงกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

วิเชียร  เทพเสนา
คนสวน

สมชาย ลากูด
พนักงานทั่วไป

ทนง ดวงกระโทก
พนักงานทั่วไป

วิถี  เทพเสนา
พนักงานทำความสะอาด

นิ้ม ดวงกระโทก
พนักงานทำความสะอาด

สอน  วันโสภา
พนักงาน โคก หนอง นา

อิสรพงษ์  ใหญ่ลำ้
พนักงาน โคก หนอง นา

เดชา  ปัญญารัมย์
พนักงาน โคก หนอง นา

พชรพล  พงษ์ศิรินุกูล
พนักงาน โคก หนอง นา

พนักงานโคก หนอง นา

(Visited 1 times, 1 visits today)