โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานราชการ

 ทองคูณ บุญศร

ผู้อำนวยการ ศพช.นครราชสีมา

ปัณฑิตา สุขกำเนิด

หัวหน้างานอำนวยการ

กรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล

หัวหน้างานวิชาการ

ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศิรินุช ศิริสุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

กาญจนา  เชิดสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สัญชัย แชจอหอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นาตยา พรหมบุตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วลัยพร แย้มโคกสูง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปริยาภรณ์ กิ่งโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

วรรณมณี  กลมนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

เมธยา  ขะจวง
นักทรัพยากรบุคคล

 

 

พัทธ์ธิดา  บุญญานุสนธิ์
นักทรัพยากรบุคคล

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างเหมาบริการ

บุญส่ง คืนสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์

เชิง นอกกระโทก
พนักงานสถานที่

ละเอียด  สังฆรัตน์
พนักงานสถานที่

ระนอง กริบกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นิรันต์  แกรงกระโทก
พนักงานรักษาความปลอดภัย

วิเชียร  เทพเสนา
คนสวน

สมชาย ลากูด
พนักงานทั่วไป

ทนง ดวงกระโทก
พนักงานทั่วไป

วิถี  เทพเสนา
พนักงานทำความสะอาด

นิ้ม ดวงกระโทก
พนักงานทำความสะอาด

กิตติศักดิ์ เบิกขุนทด
พนักงาน โคก หนอง นา

สมาน โปรยเงิน
พนักงาน โคก หนอง นา

อุเทน กรวจนอก
พนักงาน โคก หนอง นา

คณิต พรมสุข
พนักงาน โคก หนอง นา

พนักงานโคก หนอง นา

(Visited 1 times, 1 visits today)