วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

อัตรากำลังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

1. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
4. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน - ตำแหน่ง
5. นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน จำนวน - ตำแหน่ง
6. นักจัดการทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน - ตำแหน่ง
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
8. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
9. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน - ตำแหน่ง
10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน - ตำแหน่ง
11. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
12. นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
13. ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง
14. ลูกจ้างเหมาบริการ พนักงาน โคก หนอง นา จำนวน 4 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
2. ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอำนวยการ
4. นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5. นายสัญชัย แชจอหอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
6. นางสาวสุพรรษา ร้ายไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
7. นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
8. นางสาวนาตยา พรหมบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
9. นางกรกมล ขำเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. นายช่างโยธาชำนาญงาน
11. นางสาวปริยาภรณ์ กิ่งโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12. นางวรรณมณี กลมนอก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
13. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
15. นางสาวเมธยา ขะจวง นักทรัพยากรบุคคล
16. นางสาวพัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์ นักทรัพยากรบุคคล
17. นายบุญส่ง คืนสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์
18. นายอิสระพงษ์ ใหญ่ลำ้ ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานสถานที่)
19. นางสาวละเอียด สังฆรัตน์ ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานสถานที่)
20. นายนิรันต์ แกรงกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
21. นายเชิง นอกกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
22. นายทนง ดวงกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)
23. นายสมชาย ลากูด ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานทั่วไป)
24. นางวิถี เทพเสนา ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
25. นางนิ้ม ดวงกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
26. นายวิเชียร เทพเสนา ลูกจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
27. นายระนอง กริปกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
28. นายวิทยา เจนฤทัยธรรม ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
29. นายอ่อน วัดมณี ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
30. นายทองเจือ เที่ยงกระโทก ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา แห่งนำ้ใจ และความหวัง"
(Visited 1 times, 1 visits today)