รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 11 – 16 จากจังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร์ จำนวน 94 คน

09 พฤษภาคม 2565 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ ๑ สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

25 เมษายน 2565 /

16:21 น. /

ดาวน์โหลด