E-book ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ชั้นหนังสือ : คลังความรู้

เล่มที่ 1 : การถอดองค์ความรู้ นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์

เล่มที่ 2 : การถอดองค์ความรู้ นายศักดิ์ดา ปักการะถา

เล่มที่ 3 : การถอดองค์ความรู้โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค

เล่มที่ 4 : Infographic นายศักดิ์ดา ปักการะถา วิธีการสร้างเครือข่ายต่อยอดงานในพื้นที่ให้มีความหลากหลาย

เล่มที่ 5 : Infographic เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม 1 แก้ปัญหาพื้นที่ไม่เก็บกักน้ำ

เล่มที่ 6 : Infographic เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม 2 กระบวนการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

เล่มที่ 7 : บทความวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ครัวเรือนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เล่มที่ 8 : บทความวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 

เล่มที่ 9 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการสร้างสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โคก หนอง นา พช. สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เล่มที่ 10 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ระดับครัวเรือนพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

เล่มที่ 11 : คู่มือวิทยากร / ครูพาทำ โคก หนอง นา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เล่มที่ 12 : Infographic KM สัญจร ความสุขของยายเฟือง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เล่มที่ 13 :Infographic KM สัญจร ทีมพี่เลี้ยงตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เล่มที่ 14 : การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบยืนยันตัวตน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เล่มที่ 15 : เวทีชุมชนนักปฏิบัติ CoP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เล่มที่ 16 : KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เล่มที่ 17 : KM สัญจร การจัดการความรู้ชุมชน อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เล่มที่ 18 : การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ชั้นหนังสือ : โครงการฝึกอบรม

เล่มที่ 1 : เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

เล่มที่ 2 : สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เล่มที่ 3 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาชีพ โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

ชั้นหนังสือ : งานวิจัยและพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ประจำปี พ.ศ. 2565   (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัฒนาชุมชน)

เล่มที่ 1 :  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางในการส่งเสริมผ้าไทยของกรมการพัฒนาชุมชน โดย นางสาวปัณฑิตา สุขกำเนิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เล่มที่ 2 :  แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดย นางสาวนาตยา พรหมบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เล่มที่ 3 : การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดย นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เล่มที่ 4 : การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เล่มที่ 5 : การศึกษาการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” บ้านโคกอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สิบตำรวจโทสุริยา บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เล่มที่ 6 : ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวสุพรรษา ร้ายไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เล่มที่ 7 : “ การพัฒนาสื่อ PowerPoint เพื่อใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ในการฝึกอบรมออนไลน์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ” โดย นายสัญชัย แชจอหอ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เล่มที่ 8 : การเลือกสื่อวิดิทัศน์ วิชา 3 ขุมพลัง ในการฝึกอบรมออนไลน์ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดย นางสาวเมธยา ขะจวง  นักทรัพยากรบุคคล

เล่มที่ 9 : แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา โดย นางสาวพัทธ์ธิดา บุญญานุสนธิ์  นักทรัพยากรบุคคล

 

 

ชั้นหนังสือ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

เล่มที่ 1 : “Miracle of Change by KM” มหัศจรรย์แห่งการเปลี่ยน โดยใช้การจัดการความรู้

***  สุดยอดองค์ความรู้  ***   “ เรื่องเล่าเร้าพลัง   ประเภทบุคคล
คลิกเลย ** >> เล่มที่ 2 : เรื่องเล่าเร้าพลังแห่งมหานครชัยบุรินทร์

ตามโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน KM Challenge การพัฒนาองค์ความรู้และการประกวดองค์ความรู้ดีเด่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดมหาสารคาม      !! คลิกเลย ....^^
อันดับ 1. สพอ.ชื่นชม โดย นางสาวบุษบา พรกุณา  >> เรื่อง "อยู่ให้เป็น...พัฒนากร...ยุคดิจิทัล"
อันดับ 2. สพอ.ยางสีสุราช โดย นางสาวไปรยา กางโสภา  >> เรื่อง การโยกย้าย "ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน"
อันดับ 3. สพอ.นาเชือก โดย นายวุฒิชัย มังลา   >> เรื่อง "ไม่ผิด...ถ้าคิดเป็นแค่กบ"

จังหวัดนครราชสีมา
อันดับที่ 1. สพอ.เทพารักษ์  โดย นายพงศธร คุ้มบัว  >>  เรื่อง  " OTOP พลิกชีวิต "
อันดับที่ 2. สพอ.เมืองนครราชสีมา  โดย นางสาวศศิธร สมสะอาด >> เรื่อง " รากแก้ว พัฒนาชุมชน "
อันดับที่ 3. สพอ.ชุมพวง  โดย นายภูชิช บูรพาชัชวาลย์  >> เรื่อง " การติดตามเงิน กข.คจ. ที่แทบกล่าวได้ว่าสูญไปไม่มีทางกลับคืนได้ "

จังหวัดชัยภูมิ
อันดับที่ 1. สพอ.จัตุรัส โดย นางสาวธีรานุช สิงหวศิน >> เรื่อง " ทำงานสตรีง่ายง่ายย... ไม่ยากกก "
อันดับที่ 2. สพอ.บำเหน็จณรงค์ โดย นายสิรวิชณ์ ศิริวัฒนโชติกุล >> เรื่อง " พัฒนากร...ขวานบิ่น "
อันดับที่ 3. สพอ.จัตุรัส โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุรัตน์ >> เรื่อง " กลิ่น อาย ความจน "

จังหวัดบุรีรัมย์
อันดับที่ 1. สพอ.สตึก โดย นางรุ่งนภา บรรลุ  >> เรื่อง " พลังแห่งการขับเคลื่อนฯ จากเม็ดเหงื่อท่ามกลางเปลวแดด และความหวัง "
อันดับที่ 2. สพอ.ประโคนชัย โดย นางจงกลณี ศรีชุม >> เรื่อง " ก้าวแรก ถนนคนเดินเมื่องตำ่ "
อันดับที่ 3. สพอ.ประโคนชัย โดย นายรณกร มุมบ้านเซ่า >> เรื่อง " ต้นแบบที่ดี = ทัศนคติที่ดี "

จังหวัดสุรินทร์
อันดับที่ 1 สพอ.สังขะ โดย นางวันวิสาข์ อินธิสาร >> เรื่อง " เกมรักวันวาเลนไทน์ "
อันดับที่ 2. สพอ.สำโรงทาบ โดย นางสาวบานฤทัย ปัญญาไว >> เรื่อง " ตีสนิท ...พิชิตหนี้กองทุน (กข.คจ.)"

อันดับที่ 3. สพอ.ศีขรภูมิ โดย นายทวีศักดิ์ สวัสดี  >> เรื่อง "สวนปันสุข" สวนผักพอเพียง รอยยิ้มจากชุมชน เติมพลังชีวิตพัฒนากร

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)