E-book ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ชั้นหนังสือ : คลังความรู้

เล่มที่ 1 : การถอดองค์ความรู้ นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์

เล่มที่ 2 : การถอดองค์ความรู้ นายศักดิ์ดา ปักการะถา

เล่มที่ 3 : การถอดองค์ความรู้โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวทีชุมชนนักปฏิบัติระดับภาค

เล่มที่ 4 : Infographic นายศักดิ์ดา ปักการะถา วิธีการสร้างเครือข่ายต่อยอดงานในพื้นที่ให้มีความหลากหลาย

เล่มที่ 5 : Infographic เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม 1 แก้ปัญหาพื้นที่ไม่เก็บกักน้ำ

เล่มที่ 6 : Infographic เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม 2 กระบวนการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

เล่มที่ 7 : บทความวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ครัวเรือนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

เล่มที่ 8 : บทความวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ตำบลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 

เล่มที่ 9 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการสร้างสื่อเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โคก หนอง นา พช. สำหรับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เล่มที่ 10 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ระดับครัวเรือนพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 1 times, 1 visits today)