เอกสารการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565

 

โหลดเอกสารการฝึกอบรมตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1srDUfjJ0WZRfwfQlf1LEWGbcAD4qjV6E?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)