โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล และหลักสูตร การเงิน การคลัง ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)