โครงการ พช. ใสสะอาด

หนังสือการแจ้งแนวทางโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกณฑ์การให้คะแนนประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสรุปห้วงระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565 ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

วีดิทัศน์เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)