การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13

“ การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13 ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 4 สิงหาคม 2564
——————————————–
ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พร้อมด้วยนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ดำเนินการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ตามเกณฑ์การประกวดการจัดทำสารสนเทศต้นแบบฯ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ
ในเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 4 – 6 และ 10 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
> การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศฯ ในวันที่ 1 เสนอการดำเนินงานโดยคณะผู้แทนตำบล จากตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)