การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13 ในจังหวัดสุรินทร์

“ การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13 ในจังหวัดสุรินทร์ ” ✨
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 5 สิงหาคม 2564
——————————————–
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
☘ ดำเนินการประเมินคัดเลือกกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ตามเกณฑ์การประกวดการจัดทำสารสนเทศต้นแบบฯ พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ข้อเสนอแนะ ในเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 4 – 6 และ 10 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
📌การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศฯ ในวันที่ 2 เสนอการดำเนินงานโดยคณะผู้แทนตำบล จากตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
🏠 ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
(Visited 1 times, 1 visits today)