การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในจังหวัดนครราชสีมา

“ การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 13 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในจังหวัดนครราชสีมา ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 10 สิงหาคม 2564
——————————————–
   นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกฯ และนายวิรุธ สมทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
   ประเมินคัดเลือกกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 4 – 6 และ 10 สิงหาคม 2564 ตามเกณฑ์การประกวดการจัดทำสารสนเทศต้นแบบฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
   เสนอการดำเนินงานโดยคณะผู้แทนฯ จากตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกฯ ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และผลงานเด่นที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน
   ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
(Visited 1 times, 1 visits today)