การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#WorldSoilDayCDD

#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)