การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

 

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน ฯลฯ  พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

  1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  2. การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
  3. “Next Step ก้าวต่อไป กลไกสานพลังประชารัฐ” 1 ผู้ตรวจ 1 SE
  4. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  5. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  7. การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  8. รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  9. โครงการการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”
  10. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 PDPA

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)