การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 27 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน ฯลฯ  พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

– การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

– การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

– การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

– การติดตามเงินทุนระหว่างช าระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

– การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

– การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

– การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

3.การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4

4.การรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565)

5.แผนการสรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้ง เดือนกรกฎาคม 2565

6.การประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน

7.การเตรียมการสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

8.ข้อราชการสำคัญของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
9.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

– การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

– โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

– การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#ปลูกพืชปลูกผัก

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช.

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeforGood

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)