การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน ฯลฯ  พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย

– การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

– กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม 2565 และการประดับผีเสื้อ

– โครงการบริจาคโลหิต “ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

– โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดี

– การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

– การติดตามการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

– แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข

– งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน

– สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 21 มิถุนายน 2565 (ศจพ.) แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

– สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

– การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ การปลูกตะไคร้หอม

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบข้อสั่งการการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชันย์

#กรมการพัฒนาชุมชน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)