การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน ฯลฯ  พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
มีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย

– กิจกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย

  1. โครงการบริจาคโลหิต “ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ”
  2. 2. โครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม
  3. งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

– การจัดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

– การติดตามการการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย

ภารกิจที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

ภารกิจที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ภารกิจที่ 5 การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างการชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ภารกิจที่ 8 การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

– การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565

– การจัดทำข้อมูลสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

– การดำเนินการยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

– การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– การดำเนินงานตามข้อสั่งการและมติที่ประชุมคณะทำงานสื่อสารความเข้าใจเชิงรุก โดยมีข้อสั่งการ 6 ประเด็น ดังนี้

  1. การงานแบบ RER 2. การสร้างนักสื่อสารภายในหน่วยงาน 3. การสำรองข้อมูลให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4. แจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน 5. การสื่อสารในนามกระทรวงมหาดไทย 6. การใช้ Hashtag กลางของกระทรวงมหาดไทย

– การดำเนินการรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ แทนตำแหน่งที่ว่างและเกษียณ ในช่วงเดือน กันยายน 2565

– การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ. 2565

– การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ

– โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

– การรายงานผลการส่งเสริมการออม ภาคครัวเรือน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

– การนำเสนอ สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

– การปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบข้อสั่งการการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน

#กรมการพัฒนาชุมชน

#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#CDD

#SDGsforAll

#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)