การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference

ศพช.นครราชสีมา (>) วันที่ 26 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น.
(>)นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
(right)ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย
1. กำหนดการดำเนินกิจกรรมการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึงจะตัดสินการประกวดระดับประเทศในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565
2. ความก้าวหน้าของกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในประเด็นเน้นย้ำ เรื่องการเข้าบันทึกข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
4. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12
6. กิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565 โดยสภากาชาดไทย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 (11 วัน)ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานกาชาด ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
(>)เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย
1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2565 ใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 2)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ 3)การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งาน งบ ระบบ คน)
2. การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1)การประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชน เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเข้าถึงแหล่งทุน จะดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 2)การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565
3. การถอดบทเรียน โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการทั้ง 4 ภาค มีผลจากการถอดบทเรียนเป็น COOKBOOK
4. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลรวมการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 94.56
5. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีหนี้เกินกำหนดชำระอยู่ที่ร้อยละ 22.94 (ฐานจากลูกหนี้คงเหลือ)
6. การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง สำหรับกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง
… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบข้อสั่งการการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(school) ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#CDD
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)