งานแถลงข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหารในการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 23 มิถุนายน 2564
……………………….
นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมนางหนูจีน ศรีนัมมัง คณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
> ร่วมงานแถลงข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหารในการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในยามวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
> คติพจน์ ” 1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)