“ ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 ”

    

“ ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 ”
ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
———————–
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 เป็นประธาน นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกวดในครั้งนี้
>> ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
>> การประกวดในวันที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)