ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 /2565

ศพช.นครราชสีมา
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 /2565 ผ่านระบบ Video Conference ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
… ในการนี้ นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12 /2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
มีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
1.สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
โดยสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้
– ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2565
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว (ต่อเนื่อง)
– “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา
– การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
– การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนฯ , รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
2. การจัดการงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2564
3. การขับเคลื่อนระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)