ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 1

ศพช.นครราชสีมา >> วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
——————————————–
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง สร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
>> เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายในพื้นที่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในลักษณะ “ ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว ” และการแบ่งปัน โดยมีโก่งธนู โมเดล เป็นต้นแบบ ในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1,000 ตำบล ตำบลละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 15,000 คน
… ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ
ณ ห้องประชุมสารภี 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)