พช.เตรียมความพร้อมสร้างศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต

“พช.เตรียมความพร้อมสร้างศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต …โคก หนอง นา โมเดล”
: วันที่ 13 ม.ค.63 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง/ผู้อำนวยการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่จาก 11 ศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานของศูนย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปและมอบหมายภารกิจให้ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 11 แห่งดำเนินการต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)