อธิบดี พช. นำทีมเอามื้อเนรมิตปรับพื้นที่ตาม “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (7 ม.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กร จิตอาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติสวนล้อมศรีรินทร์ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมเอามื้อและเรียนรู้กิจกรรมการทำไร่นาสวนผสมเนรมิตพื้นที่กว่า 3 ไร่ ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โม เดล ณ บ้านห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ซึ่งกิจกรรมเอามื้อในวันนี้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก อ.บุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตร การจัดการน้ำ การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง มาถ่ายทอดความรู้พร้อมสอนวิธีการ ปลูกผัก ห่มดิน ใส่ปุ๋ยแบบแห้งชาม น้ำชาม ตลอดจนการดูแลรักษาพื้นที่ให้คงความชุ่มชื้นได้นาน โดยวิธีนี้เป็นการระเบิดดินที่แห้งแข็ง ให้มีความชุ่มชื้น (ฟางห่มคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน ปุ๋ยคอกที่ใส่เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ น้ำหมักทำหน้าที่ย่อยสลายทั้งปุ๋ยและฟาง ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุได้เร็วขึ้น) ซึ่งดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เรียกว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”

โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายดิน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อดิน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะรักษาดินเอาไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะสร้าง “ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต” ด้วยการยกระดับศูนย์บ่มเพาะอาชีพตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพ แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 18 แห่ง ทั้งยังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาทำพื้นที่ของตัวเองให้เหมือนอย่าง เช่น โคก หนอง นา โมเดล

สถานีข่าวพช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)