รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 และเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นางปิยะพร วงศ์บุญชู พัฒนาการอำเภอหนองบุญมาก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางวิลาวรรณ บำรุงกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา” จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
จุดที่ 2 แปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ของ นายไสว พาดทองหลาง บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านหนองพะยอม ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ลักษณะพื้นที่ประเภทดินเหนียว ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1 : 2
จุดที่ 3 แปลงศูนย์เรีนยรู้ฯ ของ นายสมพร พันธ์สระน้อย บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 7 บ้านโคกลุงกราด ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ลักษณะพื้นที่ประเภทดินเหนียว ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1 : 2
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี 2565 นั้น จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 317 แปลง ในพื้นที่ 32 อำเภอ แบ่งเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ 115 แปลง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 202 แปลง ซึ่งอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 6 หมู่บ้าน/แปลง พื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 6 แปลง ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 6 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานรายงานปริมาณดินตามที่คณะกรรมการตรวจรับ
ทั้งนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และครัวเรือนเจ้าของแปลงในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถบริการประชาชนที่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผล และเน้นย้ำให้ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่แปลงให้มีกิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปฏิบัติจริง หรือ การมีฐานเรียนรู้ตามภูมิสังคม ของพื้นที่ด้วย เช่น กิจกรรมการฟื้นฟูดิน การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์ป่า (การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ณ พื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน
…ขอขอบคุณ ภาพ / ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน และสถานีข่าว พช.โคราช
(Visited 1 times, 1 visits today)