OIT

ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

 

1. การปฏิบัติงาน

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการพัฒนาชุมชน และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน

>> กฎกระทรวงเเบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา มีหน้าที่ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะพื้นที่และบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและบริหารงานฝึกอบรมที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน
>> คำสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 
1. คำสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ที่ 1/2565
2. คำสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ที่ 24/2565

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 8. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 9. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 12. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562

2. การให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ 

> คู่มือมาตรฐานการให้บริการ : Better Touch Point

> คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

 1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (แบบออนไลน์) จำนวน 2 รุ่น

 

5. การเสริมสร้่างวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)