รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ปี 2560

รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าปก

คำนำ

สารบัญ

การฝึกอบรมพัฒนากร ปี 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)