โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ตามโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปี พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)